Dnes je 17. 06. 2019 a svátek má Adolf

Slovník pojmů

Anuita
Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.

Bonita klienta
Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům). Prověřuje se především doložením příjmů. Jeden z rozhodujících parametrů, který určuje, zda úvěr dostanete.

Degresivní splácení
Degresivní splácení hypotečního úvěru umožňuje soustředit finanční zatížení na počáteční období splácení úvěru a naopak ke konci úvěrového vztahu dovoluje splátky co nejvíce snížit. Jiným slovy – na počátku úvěru jsou splátky vyšší , postupně se snižují.

Domicilace plateb
Převedení příchozích plateb, např. příjmů ze zaměstnání, na účet u banky, která poskytuje úvěr. Některé banky na základě domicilace poskytují zvýhodnění úrokové sazby pro úvěr.

Fixace úrokové sazby
Banky nabízejí různé fixační období, tj. období, po kterou banka garantuje platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek. Nejčastěji se setkáme s dobou fixace na 1 rok, 3 roky, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let. Po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období, současně má při změně fixace možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěr nebo jeho část bez sankcí a poplatků.

Hodnota nemovitosti
Odhadní cena nemovitosti, která bude sloužit jako zástava úvěru.

Jistina
Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok).

Konstatní splácení
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.

LTV
Loan to Value (LTV) je poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. Liší se u různých bank a úvěrových produktů a pohybuje se většinou v rozmezí 50 % až 100 %.

Období čerpání
Období od podpisu úvěrové smlouvy do okamžiku uvolnění všech požadovaných finančních prostředků. V období čerpání klient hradí pouze úrok z již vyčerpané částky. Maximální délka čerpání bývá obvykle až 24 měsíců, u amerických hypoték je však výrazně kratší.

Období splácení
Následuje po období čerpání. Většinou je mezi obdobím čerpání a obdobím splácení jedna samostatná splátka úroku. V období splácení klient hradí anuitní splátky.

Obvyklá cena
Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Odhad nemovitosti
Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Pohledávka
Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.

Progresivní splácení
Progresivní splácení hypotečního úvěru umožňuje snížení finančního zatížení v počátečním období splácení úvěru nižší splátkou než anuitní, která se pak postupně zvyšuje. Jinými slovy – na začátku jsou splátky nižší, postupně se zvyšují.

Refinancování úvěru
Splacení předchozího úvěrového závazku od jiných bank (nikoliv stavebních spořitelen), jehož účelem byla investice do nemovitosti, novým úvěrem.

RPSN
Zkratka Roční Procentní Sazba Nákladů. Je výsledkem vzorce, který kalkuluje všechny poplatky spojené s úvěrem za celou dobu jeho splácení a je tudíž objektivním ukazatelem výhodnosti úvěru.

Ručitel (spoludlužník)
Osoba, která v případě nesplácení úvěru přebírá povinnost splácet.

Splatnost
Doba, po kterou bude úvěr splacen např. 5, 10, 20, 30 let.

Spolužadatel
Partner, rodinný příslušník, kamarád, známý, který s Vámi žádá o hypotéční úvěr.

Úmor
Splácení jistiny u úvěru.

Úrok
Odměna za zapůjčení peněz.

Úroková sazba
Částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné čátky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu. Například roční úroková míra 10 % znamená, že věřitel obdrží 10 haléřů z každé koruny, kterou měl dlužník vypůjčenou na dobu jednoho roku.

Věřitel
Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

Vinkulace = omezení dispozičního práva
Vinkulace ve prospěch banky znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojištěnému vůči pojišťovně z důvodu výskytu pojistné události kryté pojištěním, ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Vyskytne-li se pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance, která mu na koupi domu poskytla úvěr.

Výročí fixace
Datum, kdy končí sjednaná doba fixace- např. hypotéka byla sjednána 12.11.2009 s fixací na 3 roky. Výroční fixace tedy připadá na 12.11.2012.

Zainvestovaný stavební pozemek
Stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka (může být nahrazena vlastní studnou) a přípojka kanalizace (může být nahrazena odpadní jímkou).

Zákonný zástupce
Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům. Např. rodiče nezletilého dítěte – účastníka stavebního spoření.

Zástavní právo
Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků a pod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí.

Zástava
Majetek, kterým dlužník zajišťuje své plnění, tj. slouží věřiteli jako záruka pro případ nesplacení dluhu. V případě hypotéky je to nemovitost.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality