Dnes je 17. 06. 2019 a svátek má Adolf

Exekuce a dražby všeobecně

Avalista
Směnečný ručitel.

Blankosměnka
Směnka, která je při vydání záměrně neúplná.

Dražba
Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.

Dražba dobrovolná
Je veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti - působí vůči vydražiteli.

Dražba nedobrovolná
Dražba se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby.

Dražební jistota
Je částka, kterou musí složit před dražbou každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

Dražebník
Organizuje dražbu a má k tomu i příslušné živnostenské oprávnění.

Exekuce
Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.

Exekutor
Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

Insolvence
Neschopnost firmy a v dnešní době i občanů dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv.

Katastrální mapa
Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.

Licitátor
Je to fyzická osoba, která vede celou dražbu - zahajuje ji, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep apod.

List vlastnictví
Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedené nemovitosti nebo nemovitostem. V listu vlastnictví jsou zapsaná případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.

Minimální příhoz
Částka, o kterou se minimálně zvyšuje nové podání (nabídka) oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.

Narovnání
Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva, netýká se práv, na něž účastník nemohl pomýšlet. Byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o narovnání uzavřena písemně; totéž platí, týká-li se dohoda promlčeného závazku. Dosavadní závazek je nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání.

Navrhovatel dražby
Je osoba, která navrhuje provedení dražby. Vlastník předmětu dražby, správce konkurzní podstaty, likvidátor, nebo věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Návrh na vklad
Žádost účastníků řízení o provedení navrhovaných změn v evidenci Katastrálního úřadu.

Nejnižší podání u dražby
Je to nejnižší částka, za kterou lze předmět dražby koupit a na které se začíná s licitací (nabídkami).

Opakovaná dražba
Pokud nebyl předmět dražby vydražen, může se uskutečnit opakovaná dražba.

Podání u dražby
Nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby zvednutím čísla a vyslovením částky ve výši alespoň nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat předešlé nabídky a to nejméně o minimální příhoz.

Pohledávka
Právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem).

Postoupení pohledávky
Smluvní převod pohledávky postupitelem (původním věřitelem) postupníkovi (novému věřiteli) i bez souhlasu dlužníka; cese S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi.

Předkupní právo
Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.

Příklep u dražby
Příklep je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívka, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

Ručení
Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Ručitel
Ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník).

Směnka
Cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směnečnou sumu (v určené době a na určeném místě, cizí směnka). Směnka taky slouží k zajištění různých úvěru nebo půjček.

Smlouva o půjčce
Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Smlouva o úvěru
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Smlouva o zprostředkování (dle obchodního zákoníku)
Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

Spotřebitelský úvěr
Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.

Správní řízení
Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Účastník dražby
Osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem a je přítomná na dražbě, dostavila se za účelem činit podání (dražit).

Úpadek
Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena.

Uznání dluhu (dle občanského zákoníku)
Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Zadržovací právo
Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.

Započtení pohledávek
Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

Zástavní právo
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele, pro případ, že pohledávka, která jí odpovídá, nebude včas splněna s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

Věcné břemeno
Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.

Vydražitel
Vydražitelem je účastník dražby, jenž učinil nejvyšší podání a byl mu udělen příklep.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality