Dnes je 17. 06. 2019 a svátek má Adolf

Co je exekuce

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (z. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Návrh se podává prostřednictvím soudního exekutora.

Exekuce na nemovitosti


Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi.

Soudní exekutor, kterému byl podán návrh na nařízení exekuce, do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Příslušný soud poté pověření udělí a nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. Po obdržení usnesení o nařízení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem bude exekuce provedena. Usnesení o nařízení exekuce doručuje exekutor. Od doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem.

Exekuce je ukončena, byla-li pravomocně zastavena, pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy nebo exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora, případně rozhodl o vyloučení exekutora pro podjatost.

Náklady exekuce

  • odměna exekutora
  • náhrada hotových výdajů
  • náhrada za ztrátu času při provádění exekuce
  • náhrada za doručení písemností
  • odměna a náhrada nákladů správce podniku
  • DPH

Náklady exekuce, které exekutor určí "Příkazem k úhradě nákladů exekuce", hradí exekutorovi povinný. Pokud dojde k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí hotové výdaje exekutorovi oprávněný. Podrobnosti o nákladech exekuce stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Minimální odměna soudního exekutora je dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000,- Kč plus DPH a náklady exekuce v minimální paušální částce ve výši 3.500,- Kč plus DPH.

Náklady oprávněného jsou účelně vynaložené náklady, které vzniknou oprávněnému při vymáhání nároku. Náklady oprávněného, které určí exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce, hradí oprávněnému povinný.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz

Aktuality