Dnes je 29. 05. 2020 a svátek má Maxim

ZpětÚvod Informace o exekuci

Informace o exekuci

Jak se zahájí exekuční řízení?

Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného. Návrh na nařízení exekuce se podává přímo exekutorovi, který požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce.

Co je předmětem činnosti exekutora?

Exekutor zejména v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo některého jiného orgánu (exekučního titulu) splněno dobrovolně, ale nestalo se tak.

Kdo je oprávněný a kdo povinný?

Oprávněný a povinný jsou dva základní účastníci exekučního řízení. Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel).

Jaká je působnost exekutora?

Když je soudní exekutor jmenován pro obvod konkrétního okresního soudu, v němž je umístěno jeho sídlo, jeho územní působnost je neomezená a může vykonávat činnost na celém území republiky.

Jakými způsoby lze exekuci provést?

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.

Co je to součinnost třetích osob u exekuce?

Nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout.

Co je to exekuční soud?

Exekučním soudem je v prvním stupni vždy okresní soud. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště anebo sídlo povinný. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný krajský soud.

Co je to exekuční příkaz?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu.

Kolik stojí exekuce?

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce hradí povinný. Oprávněný zpravidla zaplatí úřadu nějakou formou zálohu, která slouží ke krytí nákladů exekutora v průběhu řízení.

Dohlíží někdo na exekutora?

Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, protože klient se může kdykoli rozhodnout, že není se službami spokojen a odejít k jinému, vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt


Mobil: +420 777 197 090
E-mail: info@onyxs.cz